דף הבית | מתן חסות | ספרים וקורסים
קוד ההתנהגות האתי של פורום itSMF ישראל
כללי

1.                   תקנון הפורום קבע את מטרותיו בסעיף 3 לתקנון:

 ü       קידום השימוש במתודולוגיית ITIL בישראל.

 ü       שיפור המקצוענות והפצת ידע על ITSM לחברות ויחידים.

 ü       לשמש גשר לקהיליית ITSM העולמית - לפורום itSMF הגלובאלי.

 ü       לשמש מקום מפגש להחלפת ידע וניסיון בין חברי הפורום.

 ü       תמיכה במיישמי ITSM בישראל.

2.                   itSMF הבינלאומי מנחה את הסניפים לוודא כי הפעילות בסניף אינה חורגת מרוח ומחוקי הפורום.

 

מטרה

3.                   הקוד האתי בא להסדיר את כללי ההתנהגות והציפיות המקצועיות והנורמטיביות הנדרשות מחברי הפורום בכלל וחברי ההנהלה בפרט, וזאת תוך עמידה בתקנון הפורום ובמטרותיו.

 

חוקים והנחיות כלליות לחברי הפורום

4.                   בכל הפעילויות היזומות ע"י הפורום, יתמקדו החברים בהיבטים המקצועיים ולא ינצלו את הבמה שניתנה להם לצורך קידום עיסוקיהם.

5.                   חבר הפורום ינהג באדיבות ובהתחשבות במסגרת פעילויות הפורום השונות.

6.                   חבר פורום המייצג את הפורום בפעילות היזומה ע"י הפורום ינהג על פי החוקים וההנחיות המחייבים את חברי ההנהלה כמפורט להלן.

 

חוקים והנחיות לחברי הנהלת הפורום

7.                  חבר הנהלה נדרש לסווג את פעילותו על פי התבחינים הבאים:

א.             האם הפעילות המדוברת נעשית מטעם הפורום.

ב.             האם הפעילות הנדונה נעשית מטעם הארגון בו החבר עובד.

8.                   כאשר הפעילות עונה לתנאים המוגדרים בסעיף 7 א', על החבר להציג את עצמו על פי תפקידו בפורום ומקום עבודתו ותפקידו (בכתב ובעל פה) בלבד.

9.                   כאשר הפעילות עונה לתנאים המוגדרים בסעיף 7 ב', לא חלות על החבר מגבלות הפורום.

10.               למיקום הגיאוגרפי אין משמעות בקבלת ההחלטות לגבי קוד ההתנהגות.   

11.                 כאשר קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד בפורום לבין המשרה הפרטית, יודיע על כך והנהלת הפורום תהיה רשאית לשקול האם לשחרורו מהמשימה הנדונה.

  

אכיפה

12.                וועדת הביקורת של הפורום תהיה מוסמכת לבצע בדיקת מקרה של הפרת הקוד האתי, לכאורה, ע"י חבר הפורום או חבר הנהלת הפורום.  המלצת הוועדה תובא להנהלת הפורום וזו תחליט האם לקבל את המלצת וועדת הביקורת ובאילו אמצעים יש לנקוט כנגד מפר הקוד האתי.

 

  itSMF Israel 2008
דף הבית | ספרים וקורסים | www.itSMF.com